เครื่องสักการบูชา:ศิลปะของไทยที่สวยงาม

เครื่องสักการบูชา


เครื่องสักการคือเครื่องที่นำมาแสดงความเคารพบูชาประกอบด้วยพวงดอกไม้หรือพุ่มดอกไม้ รูปเทียนแพ

ดอกไม้ที่จัดเป็นพิ่มใส่พานเป็นศิลปะของไทยที่สวยงาม และดูจะมีเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น  เรียกว่ามีแห่งเดียวในโลก เป็นศิลปะพิเศษเพราะไม่มีชาติไหนที่เขาจัดเครื่องสักการบูชาแบบเรา

สมพงษ์  ทิมแจ่มใส