ออกพระวิสุทธสุนธร(โกษาปาน)

ออกพระวิสุทธสุนธร(โกษาปาน)

จากหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

คำบรรยาย ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส มีความดังนี้

“ท่านออกพระวิสุทธสุนธรราชทูต  เอกอัครราชทูตพิเศษแห่งพระมหากษัตริย์สยามในประเทศฝรั่งเศส กิตติศัพท์ชัยชนะของพระเจ้าอยู่หัวโด่งดังเลื่องลือแผ่กระจายออกไปโดยฝูงชนถ้วนทั่วหน้า  กษัตริย์สยามผู้อยู่ปลายสุดแห่งสากลโลกทรงได้ทราบข่าว  จึงทรงตระหนักว่าควรจะได้แสดงความปีติยินดีที่ทรงมีต่อการนี้ให้เป็นที่ปรากฎ  ได้ทรงเลือกเสนาบดีผู้ซึ่งคุณวุฒิปรากฎเด่นชัดท่านนี้ให้เป็นผู้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสสรรเสริญไปสู่พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นคริสต์ศาสนิกชนยิ่ง และอัญเชิญของพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงอำนาจที่สุดในแถบมหาสมุทรอินเดียมาถวายพระเจ้าอยู่หัว ท่านลงเรือ ณ สันดอนประเทศสยาม เมื่อปี ค.ศ.๑๖๘๕ มาถึงประเทสฝรั่งเศสและได้เข้าเฝ้าฯ จนเป็นที่เลื่องลือกันเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๑๖๘๖ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกับทางราชสำนัก  ท่านผู้นี้มีชาติกำเนิดอันสูงส่งด้วยเป็นน้องชายของพระคลัง  ผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีคนก่อนแห่งพระมหากษัตริย์สยาม

วาดขึ้นตามรูปลักษณ์ที่แท้จริง โดย T. Hainzelman ถนน Galande ใกล้จตุรัส Maubert ติดกับ Crolx blanche ปารีส โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

เพียงฤทัย  ตันติธีรวิทย์  ผู้แปล