สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย”วัดเจดีย์ยอดทอง”

วัดเจดีย์ยอดทอง เป็นวัตถุที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพิษณุโลก  โดยมีถนนพญาเสือ ผ่านไปทางเดียวกับวัดอรัญญิก  วัดเจดีย์ยอดทองในปัจจุบัน  เหลือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเพียงองค์เดียว  ที่เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย  ฐานกว้างประมาณ  ๙  เมตร  สูง  ๒๐ เมตร  เฉพาะยอดทรงดอกบัวตูมนั้นได้เห็นรอยกระเทาะปูน  ทำให้แลเห็นการเสริมยอดโดยการพอกปูนเพิ่มที่ยอดตอนแหลมของดอกบัวตูม