พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม:โบราณสถานของไทย

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณฯ หรือวัดแจ้ง  เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย  ของเดิมสูงเพียง ๑๖ เมตร  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระราชประสงค์จะสร้างให้สูงไปกว่าเดิม  แต่ไม่ทันสร้างก็เสด็จสวรรคตเสียกอ่น  รัชกาลที่ ๓  ได้โปรดให้ดำเนินการสร้างต่อมาจนสำเร็จ  แต่ไม่ทันจัดงานฉลองก็สิ้นรัชการ

พระปรางค์ในปัจจุบันนี้สูง  ๘๑.๘๕ เมตร

วารสารวัฒนธรรมไทย

เป็นวารสารรายเดือนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าของ สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ใน

สนามกีฬาแห่งชาติ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กองอำนวยการ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและแผนงาน