เรื่องที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์

Socail Like & Share

ในการนับเอาวันตรุษสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น  ประเทศไทยเราได้ถือเอาเป็นประเพณีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  ซึ่งการถือเอาวันตรุษสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่นี้  ทั้งภาคกลางและพี่น้องชาวไทยทางภาคเหนือได้ถือแบบเดียวกันหมด  และถือกันอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้โปรดให้ใช้วันที่  ๑  เมษายน  เป็นวันขึ้นปีใหม่  ตั้งแต่เมื่อวันที่  ๑   เมษายน  พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็นต้นมา

ส่วนประเพณีตรุษสงกรานต์  ซึ่งมักจะไปตรงกับวันที่  ๑๓  เมษายน  นั้น  ก็ให้ถือเป็นเรื่องประเพณีไปเสีย  คือ  ให้มีเป็นประเพณีเป็นประจำกันได้ตลอดมา  ทั้งนี้เพราะเหตุว่า  การถือเอาเรื่องวันที่  ๑๓  เมษายน  เป็นเรื่องของประเพณีนั้น  ไม่ได้ไปขัดกับหลักของสากลแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *