เช็งเม้ง : ประเพณีไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน

Socail Like & Share

เช็ง แปลว่า สะอาด แจ่มใส

เม้ง แปลว่า สว่าง

เมื่อรวมกันแล้วก็แปลว่า แจ่มใส หรือปลอดโปร่ง ซึ่งเป็นสภาพอากาศของประเทศจีนในฤดูใบไม้ผลิ ชาวจีน โดยเฉพาะสุภาพสตรี จึงอาศัยสภาพที่ปลอดโปร่งนี้เองเดินทางไปเที่ยวตามหลุมศพของบรรพบุรุษ เพื่อบูรณะบำรุงไม้ใบไม้ดอกซึ่งโทรมไปเมื่อตอนฤดูหนาว

ผู้หญิงนั้นเสมือนน้ำ ผู้ชายเปรียบเสมือนปลา น้ำถึงไหนปลาก็ถึงนั่น โบราณท่านว่าไว้ ฉะนั้นเมื่อมีผู้หญิงหรือจะไร้ซึ่งผู้ชาย ของมันชอบ ๆ กันอยู่แล้ว ก็ต้องตามไปตื๊อกัน ก็เลยกลายเป็นขบวนและกลายเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษไปอีกอย่าง

เทศกาลนี้มักตรงกับวันที่ ๕ เมษายน (ตามระบบสุริยคติ) แต่ก็มีอยู่ปีหนึ่ง คือ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ตรงกับวันที่ ๔ ทั้งนี้ก็เนื่องจากปฏิทินของเขาเป็นปฏิทินทางจันทรคติ ซึ่งปีหนึ่งวันขาดไปตั้ง ๑๑ วัน ต้องมีอธิกมาส ๓ ปีหน เหมือนของเราเหมือนกัน และเมื่อเพิ่มแล้วก็ยังอาจขาดได้อีก เพราะเขาไม่มีอธิกวาร ฉะนั้นนาน ๆ ไปจึงอาจคลาดเคลื่อนได้ อนึ่งการกำหนดวันเช็งเม้งนั้นเขานับต่อแต่เทศกาลตงจื้อมา ๑๐๖ วัน ถ้าวันตงจื้อคลาดเคลื่อน ก็ต้องเคลื่อนตามกันมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *