ประเพณีลากพระ:ประเภทของการลากพระ

Socail Like & Share

ประเพณีลากพระ


ประเพณีลากพระของปักษ์ใต้มี ๒ ประเภท คือ การลากพระทางบก และ การลากพระทางเรือ ในปัจจุบันนี้ประเพณีดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปมากตามความเจริญของบ้านเมือง เช่น แทนที่จะใช้คนลากเหมือนในสมัยโบราณ ก็ใช้รถยนต์ เป็นต้น  ท่านที่สนใจจะอ่านได้ในวารสารวัฒนธรรมไทย ฉบับกันยายน ๒๕๒๔  เพื่อจะได้ทราบและเปรียบเทียบกันว่าประเพณีนี้ได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้าง

สมาน  เฉตระการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *