พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

Socail Like & Share

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

ตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ได้สืบราชสันตติวงศ์ย่อมทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกหรือพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาริราช ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ ๒๔ กันยายนโดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ ๒๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ ต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์เท่าพระชนมพรรษา ๓๘ รูป เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระราชานุสรณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ไปรวมกับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ในวันที่ ๙ มิถุนายน เป็นงานพระราชพิธีออกหมายกำหนดการแต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ มีรายการดังนี้

เจ้าพนักงานมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ตกแต่งที่บรรจุพระบรมราชสริรางคารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ ฐานพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี ในวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม ทอดเครื่องนมัสการทองทิศ เครื่องทองน้อย พระแท่นทรงกราบ และที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ที่ลานหน้าพระวิหารด้านตะวันตก ตั้งเครื่องทองน้อย พระแท่นทรงกราบ ตกแต่งประดับดอกไม้ที่ฐานพระบรมราชานุสรณ์พร้อมทั้งตกแต่งโต๊ะหมู่เครื่องผ้าป่าของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณไว้พร้อม

ในพระบรมมหาราชวัง ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมกับเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิออกประดิษฐานบนพระที่นั่งบุษบกมาลา ทอดเครื่องราชูปโภคและพระสุพรรณภาชน์สำหรับพระบรมอัฐิ เครื่องนมัสการ เครื่องราชสักการะ อาสนสงฆ์ ธรรมาสน์เทศน์ไว้พร้อม

เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม เสด็จฯ เข้าสู่พระวิหารหลวง ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีศากยมุนี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระวิหารหลวงไปทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปที่หน้าโต๊ะหมู่เครื่องผ้าป่า ทรงกล่าวนำถวายผ้าป่า ผู้โดยเสด็จพระราชกุศลว่าตามจบแล้ว พระสงฆ์ชักผ้าป่า แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระสงฆ์ ๕๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและทรงทอดผ้า พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ที่มา:กรมศิลปากร