ตำรานรลักษณ์ทำนายลักษณะฟันของชาวจีน

Socail Like & Share

ในตำราโฮ้วเฮ้ง หรือตำรานรลักษณ์ว่าด้วยการทำนายลักษณะของชาวจีนได้กล่าวถึงลักษณะของฟันไว้ว่า

“ฟันนี้เป็นใหญ่กว่ากระดูก และฟันนี้บังเกิดขึ้นด้วยโลหิต ถ้าโลหิตบริบูรณ์ฟันนั้นก็บริบูรณ์มิได้โยก มิได้คลอนIE112-076

ถ้าฟันเป็นเหลี่ยม ยาว โตเรียบเสมอไม่สูงไม่ต่ำ ฟันแน่นชิดกัน ผู้นั้นอายุยืน

ถ้าฟันแหลม ฟันบาง ฟันห่าง ฟันสั้น ฟันคด อายุสั้น

ถ้าฟันโต ฟันตรง รากฟันแน่น ฟันเสมอ ริมฝีปากตรงไม่เบี้ยว ผู้นั้นซื่อตรง คำนับผู้มีคุณ แลใจศรัทธานับถือยำเกรงบิดามารดาดี

ถ้าฟันห่าง ฟันแตก ฟันสั้น ฟันแหลม ฟันแห้ง ฟันเหลือง ผู้นั้นเจรจากลับกลอก เจรจาเท็จมาก มิดี

ฟันโต ฟันชิด ฟันยาว ฟันเสมอ ฟันขาว ฟันดำ ดูงามสดใส มิได้มีมลทินบริสุทธิ์ และฟันรากลึกแน่น มิได้คลอน ผู้นั้นจะมีทรัพย์สิ่งสิน อายุยืน

ถ้าฟันโตแลห่าง ฟันเล็กแลแหลม ฟันสั้นแลบาง ฟันแตกแลงกิน แลฟันดังคราดชักหญ้า ผู้นั้นจะเข็ญใจ จะตายด้วยอาวุธเขี้ยวงา มิดี

อนึ่ง ให้พิจารณาดูหน้าฟันเบื้องบน เบื้องต่ำ สองซี่นั้น ถ้าแน่นและเสมอชิดกันเป็นเหลี่ยมขาวบริสุทธิ์ มิได้ย้อมด้วยสิ่งใดไซร้ ผู้นั้นเจรจาสัตย์ซื่อมั่นคง และเจรจาไพเราะ ประกอบด้วยของกินบริบูรณ์ มิได้อดอยาก

ถ้าฟันเหลือง ฟันขาวแห้งไม่บริสุทธิ์ ฟันไม่ตรง จะเข็ญใจ เป็นคนโลเล มักเที่ยวเตร่ อยู่มิได้เป็นที่

ถ้าฟันเหมือนฟันนาคราช ถ้ามีลูกจะมีวาสนา จะได้พึ่งลูก

ถ้าฟันเหมือนสิงโต จะได้เป็นใจเสียงว่าจะได้เป็นเสนาผู้ใหญ่ ดี

ถ้าฟันโอนไม่ตรง ผู้นั้นเป็นคนอาศัยวัด อาศัยศาลเจ้า เป็นคนไม่รู้จักคุณผู้มีคุณ เป็นคนท่านด่าพาลทะเลาะมักวิวาทมิดี

ถ้าฟันเหมือนฟันสุนัข ผู้นั้นโกหก เจรจาเอาคำจริงมิได้

ถ้าฟันชิดกันและขาวบริสุทธิ์เหมือนเงิน ผู้นั้นซื่อตรง มักเรียนวิชาทุกอันฉลาดดี

ถ้าฟันห่าง ฟันแห้ง ฟันเหลือง ผู้นั้นจะเล่าเรียนสิ่งใดมิได้

ถ้าฟันดำเหมือนแก้วนิลใสสดแสงงาม จะมีสิ่งบริวารโภคสมบัติมาก เทวดารักษา

ถ้าฟันเหมือนสีเงิน  อันขัดสีบริสุทธิ์เป็นแสงงาม ผู้นั้นจะมีทรัพย์มีวาสนามาก

ถ้าฟันขาวแห้งเหมือนกระดูกตาย ผู้นั้นจะยากจน หากินยาก ได้เช้าหาค่ำมิใคร่จะทันกิน

ถ้าฟันเหลืองเหมือนใบไม้ที่หล่นลงจากิ่งไม้ ผู้นั้นเข็ญใจ หาเรือนมิได้ จะอาศัยป่าช้าผี

ถ้าฟันเหลืองบริสุทธิ์เหมือนแก้วเหลือง ผู้นั้นจะมีสมบัติไหลมาด้วยบุญ จะได้สิ่งใดก็ได้โดยง่ายโดยสะดวกดี

ถ้าฟันเหมือนไม้ตาย จะเข็ญใจ หาเลี้ยงปากได้ยากนัก มิดี

ถ้าฟันนับซี่ได้สี่สิบและฟันขาวบริสุทธิ์ แลรากแน่น แลชิด แลเสมอมิได้คดมิได้โอน ฟันเรียบงามดี ผู้นั้นภาษาจีนว่า “ฝุกโจ๊” ภาษาไทยว่า “พระเจ้า” หาผู้เสมอสองมิได้

ถ้าฟันนับได้สามสิบแปดซี่ แลขาวเกลี้ยงเป็นเงางาม ผู้นั้นจะมีอานุภาพมาก กล้าหาญมีชัยในสงคราม จะได้ดีด้วยการรณรงค์ ประกอบด้วยโภคสมบัติมาก

ถ้าฟันได้สามสิบหกซี่ จะได้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ จะมีทรัพย์สมบัติมาก

ถ้าฟันได้สามสิบสี่ซี่ ผู้นั้นจะเป็นมัธยมจะมีทรัพย์สิ่งสินเครื่องใช้สอยทั้งปวงพอกินพอใช้เป็นปานกลาง

ถ้าฟันได้สามสิบซี่  ถ้าขาวบริสุทธิ์เกลี้ยงงามดี จะได้เป็นขุนนางดี

ถ้าฟันได้ยี่สิบแปดซี่   หาสิ่งสินยาก จะเข็ญใจ แลถ้าขาวบริสุทธิ์ดีจะมีทรัพย์สิ่งสิน แต่อายุสั้น

ถ้าฟันได้ยี่สิบสี่ซี่ ผู้นั้นคือผีเกิดเป็นคน จะเข็ญใจหนัก”

ตามตำราจีนที่ว่านี้ รวมความแล้วถ้าฟันเรียบร้อยขาว หรือสีงดงามก็ทายว่าดี ถ้าตรงข้ามก็ทายว่าไม่ดี

ถ้าใครฝันว่าฟันหัก ก็มักจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการตายของญาติมิตร หรือคนใกล้ชิด

ที่มา:วิชาภรณ์  แสงมณี